Зимовий воркшоп та магістратура: Q&A

15.12

2023

Ми зібрали найбільш поширені запитання, які стосуються Зимового воркшопу і нової магістерської програми ХША. Відповіді на них можна прочитати англійською та українською мовами.

Зимовий воркшоп:
How will the students from Lviv and Warsaw cooperate? Як співпрацюватимуть студенти зі Львова та Варшави?

While we would prefer to have all workshop participants in one physical location in Ukraine, the current realities prevent this. For that reason, we will arrange virtual studio rooms where students from Warsaw and Lviv will collaborate together and interact with teachers from different locations as well. Students from both locations will be divided into four different studio groups, integrating and mixing students from different backgrounds. 

Ми б хотіли, щоб усі учасники воркшопу перебували в одному фізичному місці в Україні, проте нинішні реалії не дозволяють цього зробити. Тому ми організуємо віртуальні студійні кімнати, де студенти з Варшави та Львова співпрацюватимуть разом, а також взаємодіятимуть з викладачами з різних локацій. Студенти з обох локацій будуть розділені на чотири різні студійні групи, інтегровані та змішані зі  студентами з різним досвідом.

What will be the format of the workshop? Яким буде формат воркшопу?

The workshop will consist of design studio group work complemented by lectures and talks by invited guests. It will be a great chance to get to know other students and young professionals in Ukraine and abroad. The outcome of the proposals created by students will be an exhibition which will launch simultaneously in Warsaw and Lviv, and then travel on to different destinations in Europe and Ukraine. 

Воркшоп складатиметься з групової роботи в дизайн-студії, доповненої лекціями та доповідями запрошених гостей. Це буде чудова нагода познайомитися з іншими студентами та молодими професіоналами в Україні та за кордоном. Результатом пропозицій, створених студентами, стане виставка, яка відкриється одночасно у Варшаві та Львові, а потім помандрує різними містами Європи та України.

How much does the participation in the workshop cost? Скільки коштує участь у воркшопі?

Thanks to the generous support of the Norwegian Refugee Council, the workshop will be free for all participants! Just apply! A select number of participants traveling within Ukraine from outside Lviv will qualify for sponsorships for transportation and accommodation in Lviv.

Завдяки щедрій підтримці Норвезької ради у справах біженців, воркшоп буде безкоштовним для всіх учасників! Просто подайте заявку! Окремі учасники, які подорожують по Україні з-поза меж Львова, отримають право на спонсорську підтримку для оплати транспортування  та проживання у Львові. 


Who can qualify for sponsorship for transportation and accommodation? Хто може претендувати на спонсорську допомогу на транспорт та проживання?

A limited number of participants who are traveling from outside of Lviv qualify. Notify us in your application, and in the letter of motivation/statement of intent, if you are admitted to the workshop, we will then contact you to make arrangements. 

Обмежена кількість учасників, які приїжджають з-за меж Львова, зможуть взяти участь у воркшопі. Повідомте нас у вашій заявці та мотиваційному листі/заяві про наміри, якщо вас буде прийнято до участі у воркшопі, і ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про організацію.

How can I get sponsorship for transportation and accommodation? Як я можу отримати спонсорську допомогу на транспорт та проживання?

If you’re traveling from outside Lviv, notify us in your application, and in the letter of motivation/statement of intent, if you are admitted to the workshop, we will then contact you to make arrangements. 

Якщо ви подорожуєте з-поза меж Львова, повідомте нас про це у вашій заявці та у мотиваційному листі/заяві про наміри. Якщо вас буде прийнято на воркшоп, ми зв’яжемося з вами, щоб домовитися про організаційні моменти.

How will it help me to enroll into the MA? Як воркшоп допоможе мені вступити на магістратуру?

By participating in the workshop, you will get to know the atmosphere of KhSA and we will get the chance to meet you. Students who participate in the workshop and enroll in the MA will receive 3 ECTS credits towards the electives requirement in the MA, this will mean that you will have to take one less course later, and lighten your course load later on. 

Беручи участь у воркшопі, ви познайомитеся з атмосферою ХША, а ми отримаємо можливість познайомитися з вами. Студенти, які візьмуть участь у воркшопі та вступлять на магістратуру, отримають 3 кредити ECTS для зарахування вибіркових дисциплін у магістратурі, це означає, що згодом вам потрібно буде взяти на один курс менше, а також це полегшить ваше навчальне навантаження в подальшому.

Also participants of the workshop who are successfully admitted into the MA will be offered a discounted tuition rate of 20%.

Учасникам воркшопу, які успішно вступлять до магістратури, буде запропонована знижка на навчання у розмірі 20%.

Who will be the professors of the workshop? Хто буде викладачами воркшопу?

Professors and professionals from the participating universities and schools, as well as invited guests who are practitioners, researchers, and academics. Among them: Lilet Breddels, Maria Tselik, Maksym Holovko, Professor Robert Mull, Professor Merritt Bucholz, Aga Podgajna.

Професори та фахівці з університетів та шкіл-учасниць, а також запрошені гості – практики, дослідники та науковці. Серед них: Lilet Breddels, Maria Tselik, Maksym Holovko, Professor Robert Mull, Professor Merritt Bucholz, Aga Podgajna.

I’m a Ukrainian student studying online and living abroad. Can I participate in the workshop? Я український студент, навчаюся онлайн і живу за кордоном. Чи можу я взяти участь у воркшопі?

Ukrainian students abroad who are interested in traveling to Warsaw or Lviv are invited to participate.

До участі запрошуються українські студенти, які перебувають за кордоном і зацікавлені в поїздці до Варшави або Львова.

Can I participate if I’m a second/third year student? Чи можу я взяти участь, якщо я студент другого/третього курсу?

Yes! Just apply and we will evaluate all applicants. We especially encourage you to apply if you’re thinking about applying to the new MA for the upcoming academic year, or in the future! 

Так! Просто подайте заявку, і ми оцінимо всіх кандидатів. Ми особливо заохочуємо вас подавати заявки, якщо ви думаєте про вступ на нову магістерську програму на наступний навчальний рік або в майбутньому!

Магістерська програма:
Can I apply for the MA right now? Чи можу я подати заявку на магістерську програму прямо зараз?

Yes! Go to our webpage and apply at this form. 

Так! Перейдіть на нашу веб-сторінку та подайте заявку за посиланням.

How much is the tuition? Скільки коштує навчання?

The exact tuition rates have not been fully decided, but we anticipate that the new MA will have tuition rates comparable to the Bachelor education. 

Точна вартість навчання ще не визначена, але ми очікуємо, що вартість навчання на новій магістерській програмі буде співставною з вартістю навчання на бакалавраті.

How close is the MA program to the Ukrainian context? Наскільки близька магістерська програма до українського контексту?

At KhSA, we aim to train a future generation of urban specialists who will be capable of meeting the challenges of urban redevelopment and transformation in Ukraine. The MA aims to prepare graduates to have the skills and knowledge to work globally and locally within the fields of architecture, urban design and planning, and related professional positions within the context of urban development. In response to the ongoing Russian invasion and war, the program theme and focus will be on urban recovery and reconstruction in Ukrainian cities and communities.

У ХША ми прагнемо підготувати майбутнє покоління фахівців з урбаністики, які будуть здатні відповідати на виклики, пов’язані з переплануванням і трансформацією міст в Україні. Магістерська програма має на меті підготувати випускників, які володітимуть навичками та знаннями для роботи на глобальному та локальному рівнях у сферах архітектури, міського дизайну та планування, а також на суміжних професійних посадах у контексті міського розвитку. У відповідь на триваюче російське вторгнення та війну, тема та фокус програми будуть зосереджені на міському відновленні та реконструкції в українських містах та громадах.

Do I need a high level of English for studying for the MA? Чи потрібен високий рівень англійської для навчання на магістерській програмі?

Not necessarily. The program will be conducted in both Ukrainian and English, it will be advantageous if you possess strong English language skills. We believe that through your participation in the program, you will have the chance to sharpen your language skills. 

Не обов’язково. Програма проводитиметься українською та англійською мовами, тому буде перевагою, якщо ви володієте англійською мовою на високому рівні. Ми віримо, що завдяки участі у програмі ви матимете можливість удосконалити свої мовні навички.

How many students will be studying in one group with me? Скільки студентів буде навчатися в одній групі зі мною?

We want to create an atmosphere where students get to know each-other, work together, and form long-lasting networks. We believe that there should be a good balance between the amount of students per class and the amount of instructors. KhSA plans to admit 20-30 students to the MA per year. 

Ми хочемо створити атмосферу, в якій студенти знайомляться один з одним, працюють разом і формують довготривалі зв’язки. Ми вважаємо, що має бути хороший баланс між кількістю студентів у групі та кількістю викладачів. ХША планує приймати 20-30 студентів до магістратури на рік.

What will the format of studies be? Яким буде формат навчання?

Design studios will form the basis of the MA program, each semester there will be a studio with connected and related core modules and courses in technologies, humanities, research methodologies, and professional practices. In addition, there will be elective courses and other chances to shape your education according to your interests in architecture and urbanism. The second year of the program is intended to provide the space to develop yourself professionally through internship and practice, and through the thesis and diploma studio. 

Основою магістерської програми будуть дизайн-студії, кожен семестр – це студія з пов’язаними між собою основними модулями та курсами з технологій, гуманітарних наук, методологій дослідження та професійних практик. Крім того, будуть курси за вибором та інші можливості сформувати свою освіту відповідно до своїх інтересів в архітектурі та урбаністиці. Другий рік програми має на меті забезпечити простір для професійного розвитку через стажування та практику, а також через дипломну студію.

Are there any scholarships for this program? Чи є стипендії на цю програму?

Scholarships in the form of tuition reductions and waivers will be available on a limited basis to the most highly qualified applicants. Please stay connected with us to learn more about this in the future. 

Стипендії у вигляді знижок на навчання та звільнення від плати за навчання будуть доступні в обмеженій кількості для найбільш кваліфікованих кандидатів. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв’язку, щоб дізнатися більше про це в майбутньому.

How long is the program? Скільки триває програма?

To obtain a M.A. degree in Architecture and Urbanism, you need to complete a two-year study program of 120 ECTS credits. There will also be an option to take a one-year certificate of studies after successfully completing the first academic year. 

Щоб отримати ступінь магістра архітектури та урбаністики, потрібно пройти дворічну навчальну програму обсягом 120 кредитів ECTS. Також буде можливість отримати однорічний сертифікат про навчання після успішного завершення першого навчального року.