Ryan Locke: магістратура у Харківській школі архітектури

09.12

2023

“I hope that this MA program can play a role in developing the future architectural and urban thinkers for this generation, who will by no choice of their own, be faced with undertaking one of the most important projects imaginable.” – Ryan Locke

“Я сподіваюся, що ця магістерська програма може відіграти роль у розвитку майбутніх архітектурних та урбаністичних мислителів цього покоління, які не за власним вибором зіткнуться з реалізацією одного з найважливіших проектів, які тільки можна собі уявити”, – Раян Лок, директор нової магістерської програми ХША.

Раян Лок – кандидат наук з урбаністики та регіональних студій, директор магістерської програми, викладач. Він – директор майбутньої магістерської програми з архітектури та урбаністики в Харківській школі архітектури. Урбаніст, дослідник та міжнародний викладач, учасник  Ro3kvit, The Urban Coalition for Ukraine.

Раян здобув ступінь магістра з міського планування та міського дизайну, а також докторський ступінь з урбаністики та регіональних досліджень у Школі архітектури та будівництва Королівського технологічного інституту в Стокгольмі, Швеція. Його докторська дисертація “Підходи до перевтілення міст у сучасній урбаністиці” була присвячена процесам занепаду та ревіталізації міст, а також ролі стратегій, орієнтованих на місцевість, у контексті міст, що зменшуються. Дослідження проводились у Детройті, Чикаго, Бостоні, Нью-Йорку та Новому Орлеані.

Ми поцікавились у Раяна про запуск нової магістерської програми ХША у 2024 році, його участь у розробці програми, її амбіції та цілі.

What do you like most about working on the MA program for us? Що вам найбільше подобається в роботі над магістерською програмою для нас?

The people I come into contact with. As a life-long international student and educator, I thrive in visiting and living in new environments and being able to meet  many new and interesting people, now locally in Ukraine and also with our friends and partners abroad. I think that this new MA has the chance to bring together so many ambitious and creative minds, both from the side of the students and educators.

Люди, з якими я контактую. Як міжнародний студент і викладач протягом усього життя, я отримую задоволення від відвідування нового середовища та життя в ньому, а також від можливості познайомитися з багатьма новими та цікавими людьми, як в Україні, так і з друзями та партнерами за кордоном. Я думаю, що ця нова магістерська програма має шанс об’єднати багато амбітних і творчих умів, як з боку студентів, так і з боку викладачів.

 

I was inspired by the mission and ambition of the Kharkiv School, both what they are doing now and what the near-future aims are. I like to work with things that are still in the formation process and which have the potential to become anything the members are capable of, and I believe that the environment at KhSA is a horizontal one where educators and students are involved in a process of co-creation and knowledge exchange, always learning from each-other. It’s exciting to be a part of an environment like this. That’s one of the reasons why I decided to come here.

Мене надихнула місія та амбіції Харківської школи, як те, що вони роблять зараз, так і те, що вони мають на меті в найближчому майбутньому. Мені подобається працювати з речами, які все ще перебувають у процесі становлення і які мають потенціал стати усім на що здатні їхні учасники, і я вважаю, що середовище в ХША є горизонтальним, де викладачі та студенти залучені до процесу співтворчості та обміну знаннями, постійно навчаючись один від одного. Бути частиною такого середовища дуже цікаво. Це одна з причин, чому я вирішив приїхати сюди.

 

I like working with, and for students. I haven’t had a chance to work with our students yet since we’re still developing the program, but I look forward to this opportunity. I really look forward to meeting our future students.

Мені подобається працювати зі студентами та для студентів. У мене ще не було можливості попрацювати зі студентами ХША, оскільки ми все ще розробляємо програму, але я з нетерпінням чекаю на цю можливість.

What are your hopes and goals about it? Які ваші надії та цілі пов'язані з цим?

I hope that we can use architecture and urban thinking to generate useful ideas and solutions for the complex challenges that lie ahead in Ukraine. All cities have their own unique and global challenges and issues to address, in Ukraine today I see these as more critical and amplified than almost any other place that I know of, but we are not alone in this. I hope that the ideas and solutions that we will learn about, debate about, and consider, will have far ranging applicability, both for urban recovery in the post-war context and for urban design and planning in a peaceful world.

Я сподіваюся, що ми зможемо використати архітектуру та урбаністичне мислення для генерування корисних ідей та рішень для складних викликів, які стоять перед Україною. Усі міста мають свої власні унікальні та глобальні виклики і проблеми, які потребують вирішення, проте в Україні сьогодні я бачу їх більш критичними і посиленими, ніж майже в будь-якому іншому місці, яке я знаю, але ми не самотні в цьому. Я сподіваюся, що ідеї та рішення, про які ми дізнаємося, обговоримо і розглянемо, матимуть широке застосування, як для відновлення міст у післявоєнному контексті, так і для міського дизайну і планування в мирному світі.

What are the goals and ambitions of the new MA program? Якими є цілі та амбіції нової магістерської програми?

I believe we can develop strong international collaborations, with a deep exchange of knowledge and experience cross-culturally, with interdisciplinary discussions around the city as our shared living environment. We should not think of the city from only the standpoints of our own disciplines, but think holistically about how to make the city a more attractive place for everyday life, not only about a place of grand buildings and monumental objects, but for every day life.

Я вірю, що ми можемо розвивати міцну міжнародну співпрацю з глибоким обміном знаннями та досвідом між культурами, з міждисциплінарними дискусіями навколо міста як нашого спільного життєвого середовища. Ми не повинні думати про місто лише з точки зору наших власних дисциплін, але мислити цілісно про те, як зробити місто більш привабливим місцем для повсякденного життя, не лише місцем грандіозних будівель і монументальних об’єктів, але й для повсякденного життя.

 

My starting point is the realization of the importance of promoting and creating people-centered cities – that is, cities that improve our daily lives, not ones that hinder human ambitions. I hope that the new masters program will educate and prepare students on the concept of restoring and reshaping neighborhoods towards this goal.

Моєю відправною точкою є усвідомлення важливості просування та створення міст, орієнтованих на людину – тобто міст, які покращують наше повсякденне життя, а не перешкоджають людським амбіціям. Я сподіваюся, що нова магістерська програма буде навчати і готувати студентів до концепції відновлення і переформатування районів для досягнення цієї мети.

What role may the new MA play for the future of Ukraine? Яку роль нова магістерська програма ХША може відіграти для майбутнього України?

This MA program should play a role in developing the future architectural and urban thinkers for this generation, who will by no choice of their own, be faced with undertaking one of the most important projects imaginable.

Ця магістерська програма повинна відіграти роль у розвитку майбутніх архітектурних та урбаністичних мислителів цього покоління, які не за власним вибором зіткнуться з реалізацією одного з найважливіших проектів, які тільки можна собі уявити.